KAY Nemo

ROM page layout

Address

Nemo

LAS

#0000-#3FFF

Service

BASIC 128

#4000-#7FFF

TR-DOS

BASIC 48

#8000-#BFFF

BASIC 128

Service

#C000-#FFFF

BASIC 48

TR-DOS

ROM

KAY-1024

KAY-1024 JV Kramis V0.2 1998 Nemo

KAY-1024 JV Kramis V0.3 2000

KAY-1024 JV Kramis V0.3 2002 LAS

KAY-1024 JV Kramis V0.3 2002 NO LIST LAS

KAY-1024 JV Kramis V0.3 2002 Nemo

KAY-1024 Reset Service V.0.1

KAY-1024 Reset Service V.0.1b

KAY-1024 Reset Service V.0.1c

KAY-1024 Reset Service V.0.1d

KAY-1024 Reset Service V.0.2a

KAY-1024 Reset Service V.0.2b

KAY-1024 Reset Service V.0.2c

KAY-1024 Reset Service V.0.2c+ autosave EP

KAY-1024 Reset Service V.0.2c+ Nemo

KAY-1024 Reset Service V.0.2c+ LAS

KAY-1024 Reset Service V.0.2c+ oldTRD LAS

KAY-1024 Reset Service V.0.2d

Documentation

KAY 128 (Composit 128K AY)

rom.jpg (5921 byte)rom.jpg (5921 byte)rom.jpg (5921 byte)

KAY-1024T/3SL/TURBO

rom.jpg (5921 byte)rom.jpg (5921 byte)rom.jpg (5921 byte)

KAY BETA-TURBO

IDE / IS DOS v1.0

rom.jpg (5921 byte)